CPanel

  • Increase font size
  • Default font size
  • Decrease font size

Özel Güvenlik Marşı

Sample image

İnsanlığa hizmet için yarışan
Zorlu görevlere hemen erişen

Devamı İçin Tıklayın

Özel Güvenlik Görevlisi Yemini

Sample imageTürkiye Cumhuriyeti Devleti Özel Güvenlik Görevlisi olarak...

Devamı için tıklayın

Anket Sonuçları

Sample image Özel Güvenlik Ulusal Anketi çalışması

İndirmek için tıklayın

Özel Güvenlik Anket Sonuçları

survey ile ilgili görsel sonucu

 

Özel Güvenlik Ulusal Anketi

Ö.G.T.M. Özel Güvenlik Teşkilatı Mensupları Derneği tarafından yürütülen ve özel güvenlik sektörünün taraflarını ilgilendiren konularda;

·         Kamuoyunu bilgilendirmek

·         Elde edilen veriler ışığında tarafları ve kamuoyunu doğru yönlendirmek

·         Sektör taraflarının ihtiyaçlarını ve sorunlarını belirlemek

·         Bundan sonraki süreçte yapılacak sorunların çözümüne yönelik  çalışmalara ışık tutmak,

amaçları ile‘ÖZEL GÜVENLİK ULUSAL ANKETİ’çalışması yapılmıştır.Çalışma 2016 yılı sonu itibari ile tamamlanmış ve Özel Güvenlik Hizmetlerine Dair Kanunun kabulü yıldönümünde kamuoyu ile paylaşılmıştır.

Anket beş ayrı katagoride ve tarafları ilgilendiren konularda yapılmıştır.

1.Alarm İzleme Merkezleri

2.Hizmet Satın Alanlar

3.Özel Güvenlik Eğitim Kurumları

4.Özel Güvenlik Şirketleri

5.Özel Güvenlik Görevlileri

Anket saha çalışması aşamasında  destek veren tüm kişi,kurum ve kuruluşlara sektör adına teşekkürlerimizi sunarız.


ANKET SONUÇLARI BÖLÜMÜNDEN TAKİP EDİLEBİLİR.

 

BANKALARIN HİZMET ALIMI HK

banka para taşıma araçları ile ilgili görsel sonucu

 

BANKALARIN HİZMET ALIMLARI İLE İLGİLİ MEVZUAT

 

4 Mart 2017 CUMARTESİ

Resmî Gazete

Sayı : 29997

YÖNETMELİK

Bankacılık Düzenleme ve Denetleme Kurumundan:

BANKALARIN DESTEK HİZMETİ ALMALARINA İLİŞKİN

YÖNETMELİKTE DEĞİŞİKLİK YAPILMASINA

DAİR YÖNETMELİK

MADDE 1 – 5/11/2011 tarihli ve 28106 sayılı Resmî Gazete’de yayımlanan Bankaların Destek Hizmeti Almalarına İlişkin Yönetmeliğin 4 üncü maddesinin dördüncü ve yedinci fıkrası aşağıdaki şekilde değiştirilmiştir.

“(4) Bankalarca dışarıdan temin edilen güvenlik ve her türlü nakit, kıymetli evrak ile kıymetli maden ve benzeri kıymetli malların güvenlikli şekilde toplanması, sayılması, dağıtılması ve teslimini içeren hizmetler ile bunların gerektiğinde geçici bir süre ile muhafaza edilmesi hizmetleri, otomatik vezne makinesi gibi makinelerin açılması, kapatılması ve tekrar hizmete sokulması, kapalı mühürlü para çantalarının teslim veya tesellümü gibi destek hizmetleri ancak 10/6/2004 tarihli ve 5188 sayılı Özel Güvenlik Hizmetlerine Dair Kanun kapsamındaki şirketler tarafından sağlanabilir. Kıymetli evrakın toplanması, sayılması, dağıtılması ve teslimini içeren hizmetler 5188 sayılı Kanun kapsamındaki şirketlerin yanı sıra 9/5/2013 tarihli ve 6475 sayılı Posta Hizmetleri Kanunu ve ilgili mevzuat uyarınca Bilgi Teknolojileri ve İletişim Kurumu tarafından yetkilendirilen hizmet sağlayıcıları tarafından da ilgili mevzuat hükümlerine uygun olarak sağlanabilir.”

“(7) Başka şirket bünyesinde istihdam edilmekle birlikte bankada geçici veya sürekli olarak çalışan personel aracılığıyla yapılanlar hariç olmak üzere, destek hizmeti kuruluşlarından sağlanacak pazarlama faaliyeti mevduat veya katılım fonu kabulü hariç bireysel nitelikli ürün ve hizmetlerin, 23/10/2015 tarihli ve 29511 sayılı Resmî Gazete’de yayımlanan Bankaların Sermaye Yeterliliğinin Ölçülmesine ve Değerlendirilmesine İlişkin Yönetmeliğin 6 ncımaddesinin birinci fıkrasının (g) bendinde belirtilen perakende alacaklar sınıfına giren ürün ve hizmetlerin, her türlü gayrimenkul ve vasıta alım satımına yönelik ürün ve hizmetlerin ve kredi kartlarının pazarlanması ile sınırlıdır. Bankalarca mevduat veya katılım fonu kabulü dışındaki faaliyetlerinden herhangi birinin pazarlanması konusunda destek hizmeti alınması durumunda, pazarlama faaliyetleri münhasıran ikinci el satış yapan yerler hariç olmak üzere oto bayilerinde, emlak ofislerinde, çağrı merkezleri kullanılarak, şube içerisinde hizmet sunularak veya internet, televizyon, telefon, elektronik hizmet birimleri ve mevzuat ile izin verilen diğer dağıtım kanalları yoluyla gerçekleştirilebilir. Pazarlama hizmeti alımına ilişkin olarak ilgili diğer mevzuatta yer alan usul ve esaslar saklıdır.”

MADDE 2 – Aynı Yönetmeliğin 6 ncı maddesine aşağıda yer alan ikinci fıkra eklenmiştir.

“(2) Bankalara, pazarlama, bilgi, belge toplanması, sözleşme imzalatılması ve bankaya iletilmesi hizmetlerini sunan kuruluşlar açısından bu maddenin birinci fıkrasının (a) bendindeki şart aranmaz.”

MADDE 3 – Bu Yönetmelik yayımı tarihinde yürürlüğe girer.

MADDE 4 – Bu Yönetmelik hükümlerini Bankacılık Düzenleme ve Denetleme Kurumu Başkanı yürütür.

Yönetmeliğin Yayımlandığı Resmî Gazete'nin

Tarihi

Sayısı

5/11/2011

28106

Yönetmelikte Değişiklik Yapan Yönetmeliğin Yayımlandığı Resmî Gazete'nin

Tarihi

Sayısı

29/1/2013

28543

 
Sayfa 10 / 36